Güncel

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI YAPILACAKTIR.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI YAPILACAKTIR.

16 Eylül 2019 07:01
-A

+A


Kırşehir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünün yaptığı duyuru Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesin için sınav yapılacağını açıkladı.
arımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik  ve  bu  Yönetmelik  kapsamında  uygulamaya  konulan  Tarımsal  Yayım  ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları; tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev  alacak  tarım  yayımcısı  ve  tarım  danışmanı  sertifikası  almak  isteyen  kişiler  için Bakanlıkça veya protokol kapsamında Yükseköğretim kurumlarından biri ile merkezi sınav yapacağını hüküm altına almıştır.Bu kapsamda Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları'nın altıncı bölümü yirminci maddesi gereği Bakanlığımız ve Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) işbirliğinde 23 Kasım 2019 tarihinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı yapılacaktır.
23 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Tarımsal yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvuru
16-26 Eylül 2019 arasında Adayın, odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarasını girerek 80 TL sınav başvuru ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödemesi veya  adaylar 80 TL sınav ücretini Halkbankası'nın herhangi bir şubesinden havale ücreti ödemeksizin Kurumsal Tahsilat hesabına, sınavın adı verilerek (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı) elden yatıracaklardır. EFT, Havale ya da ATM aracılığı ile yatırılan ücretler dikkate alınmamaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Ücret yatırırken sorun yaşanması durumunda banko görevlisine "Ödeme ekranı, Kurumsal Tahsilat->Üniversiteler->Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı menüleri altında yer almaktadır" ifadesini iletiniz,
30 Eylül - 14 Ekim 2019 Adayların sistem (e-devlet şifresi ile girilecektir)  üzerinden Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusu için formları doldurup, kendisi tarafından sisteme kayıt etmesi (Belirtilen link adresi ve sistem kullanım klavuzu bu tarihten önce www.tarimorman .gov.tr ve  https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem internet adreslerinde yayınlanacak olup, sistem bu tarihler arasında kullanıma açılacaktır. 30 Eylül – 16 Ekim 2019           İl Tarım Orman Müdürlükleri ve Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünde tarımsal yayım ve danışmanlık Sistem sorumlularının kendi illerinden ve müdürlüğünden sınava başvuru yapan adayların sınav başvurularına onay vermeleri.
15-23 Kasım 2019 Adayların Sınava Giriş Belgelerini, http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile almaları.
Sınav tarihi23 Kasım 2019   
25 Kasım - 02 Aralık 2019 Adayın Sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazı,24 Aralık 2019   Sınav sonuçlarının http://www.tarimorman.gov.tr, http://gazisem.gazi.edu.tr ve https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem adreslerinde yayımlanması. Adayların sınav sonuçları ayrıca posta ile gönderilmeyecektir.25 Aralık 2019 -     27 Ocak 2020Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavını kazanan adayın sınava başvuru yaptığı İl Müdürlüğüne Ek-3’te belirtilen başvuru evrakları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanlarının başvurularının Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğüne evraklarını şahsen getirmeleri (**Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı gerekli gördüğü taktirde bu süreyi uzatabilir.)Sınav sonuçlarına itiraz edip yapılan değerlendirme sonucunda durumu olumlu olanlar belirtilen evrakları, itiraz sonucunu aldıktan sonraki 30 gün içerisinde şahsen getirmeleri gerekmektedir.  24 Aralık 2019-07 Ocak 2020 Adayın sınav sonuçlarına ilişkin itirazı. 
23 KASIM 2019 tarihinde yapılan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavında Başarılı olan adaylardan İstenen Evraklar
a) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır. Öğrenim durumunu gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenir.
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Uzman tarım yayımcısı sertifikası almak için en az üç yıl süre ile kamuda, tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,
d) Uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren belge, iş sözleşmesi ile ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,
e) Bakanlık merkez / taşra teşkilatlarında en az üç yıl süre ile tarımsal yayım hizmetinde çalışmış olup emekli veya istifa etmiş olanlardan, Uzman Tarım Danışmanı Sertifikası almak için İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,
f) İlk defa sertifika düzenlenecek kişiler için; mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünden sertifika almak isteyen adaylardan bu bölümde beş yıl süre ile çalıştıklarını gösteren belge; kamuda İl Müdürlüğü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge, kamu dışında ise çalıştığı kurum / kuruluş onaylı belge, iş sözleşmesi ve ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,
g) Sınav başvuru evrakları, asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanır.
ğ) Sınava başvuru sırasında deprem, yangın doğal afet vb. olağandışı durumların vuku bulması halinde matbu başvuru formu hariç diğer evraklar İl Müdürlüğünce sınavdan sonra talep edilebilir.
Tarım Yayımcısı (Devlet Memuru)
 Kamuda görev yapmakta iken yapılacak sınavda başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokul mezunlarına tarım yayımcısı sertifikası verilir.
Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu tarım yayımcısı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir.
Uzman Tarım Yayımcısı
Uzman Tarım Yayımcısı sadece, fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu ve mezun olduğu bölümde en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde görev yaptığını belgeleyenlere uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir. (Mezun olduğu bölümde en az üç yıl süre ile yayım hizmetlerinde görev yaptığını gösterir belge, İl Tarım ve Orman Müdürü imzası ile alınmak zorundadır.
(Uzman Tarım yayımcısı sertifikası talep edilmesi halinde bu belge adayın sınavı kazanması halinde, sertifika düzenlenmesi için İl tarım ve orman müdürlüğüne verilecek dosya içerisinde olmalıdır.)
Lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış kişilere mevzuat gereği Uzman Tarım Yayımcısı belgesi verilememektedir.
Tarım Danışmanı (Özel Sektör)
Kamuda görev yapmayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokul mezunlarına tarım danışmanı sertifikası verilir.
Uzman Tarım Danışmanı sadece fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle danışmanlık hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım danışmanı sertifikası verilir. (Mezun olduğu bölümde en az üç yıl süre ile yayım hizmetlerinde görev yaptığını gösterir belge, çalıştığı sürede yatırılmış olan SSK belgesi istenmektedir.
(Uzman Tarım danışmanı sertifikası talep edilmesi halinde bu belge adayın sınavı kazanması halinde, sertifika düzenlenmesi için İl tarım ve orman müdürlüğüne verilecek dosya içerisinde olmalıdır.)
Lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış kişilere mevzuat gereği Uzman Tarım Danışmanı belgesi verilememektedir.
Sertifika Bölümü
Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde sertifika verilir. Mezuniyet belgelerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü çalıştığı alan veya transkriptleri esas alınarak Başkanlıkça belirlenir.
Mezun olduğu fakülte bölümünün dışında başka bölümünden Sertifika alma talebi
Sınavı kazanıp sertifika düzenlenmeden aday iki şekilde sertifika bölümünde değişiklik talep edebilir.
1-Mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünde en az beş yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere çalıştığı bölümde sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı saklıdır. Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir.
2- Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü eğitimini tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde lisansüstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir.
Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası verilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının sonradan ortaya çıkması durumunda verilen sertifika iptal edilir.

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku