RESMİ İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü...

Okunma: 2804

20 Nisan 2020 06:23
-A

+A

İşletmemizin Yem Fabrikasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Yem Hammaddeleri ve Yem Katkı Maddeleri alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2020 / 204363
1-İdarenin
a) Adresi : Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yeni Doğanlı Köyü 40020 Boztepe /KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 386 515 4140 - 386 515 4144
c) Elektronik Posta Adresi : malya@tigem.gov.tr
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YEM HAMMADELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ
1 ATK (Ayçiçek Tohum Küspesi) 200 Ton
2 Toksit Bağlayıcı 3 Ton
3 Sodyum Bikarbonat 3 Ton
 
b) Teslim yeri : Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde malın tamamını teslim edilecektir.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 05 / 05 / 2020 SALI günü saat: 14:00
Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların uygun görülmemesi halinde 12.05.2020 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde                                                   uygulanacak kriterler:
      4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
     a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
             1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
           2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
     b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
           1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
     c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
     ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
     d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
     e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
    f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
      4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İsteklinin;
         a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini,  İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur
İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklilerin, işbu idari şartnamenin 7.2.1. maddesi kapsamında istenmiş olan ve teklif edilen mallara dair imalatçılık veya yetkili satıcılık belgelerinin sunulması zorunludur
 5. İstekli, şartname konusu yem hammaddelerine ait olan ve akredite veya resmî laboratuarlardan alınmış bir besin madde (Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Selüloz, Ham Kül, Metabolik Enerji vb) mantar miktarlarını gösterir muayene deney raporunu ( Analiz sertifikasını) veya bu değerlerin belirtildiği -başlıklı, firma yetkilisi isimli, imzalı ve kaşeli- bir yazıyı fiyat teklifiyle birlikte İdareye sunulması zorunludur.
 
İsteklinin, şartname konusu yem katkı maddelerine ait olan ve akredite veya resmî laboratuarlardan alınmış bir analiz sertifikasını veya bu değerlerin belirtildiği -başlıklı, firma yetkilisi isimli, imzalı ve kaşeli bir yazıyı fiyat teklifiyle birlikte İdareye sunulması zorunludur.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
     6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (Türk Lirası) karşılığı MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için de, teklif verilecektir. 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
11.Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
BASIN NO:72
 
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku