RESMİ İLAN

SANTRİFÜGASYON KARTLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SANTRİFÜGASYON KARTLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma: 43688

29 Haziran 2020 07:08
-A

+A

Suntrifügasyon Kartları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun  19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile  ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN     :2020/318390                         
1-İdarenin
a)Adı   :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)Adresi          :NASUHDEDE MAH. MUSTAFA ATASOY CAD. 472. SOK. ESKİ SSK HASTANESİ YERİ 40200
KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası  :0386 212 8787 - 3862134455
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https-ekap.kik gov.tr EKAP; kullanılarak indirilebileceği internet  sayfası
 1. İlıale    konusu mal alımın
a) Adı  :Santrifügasyoıı Kartları
b) Niteliği. Türü ve miktarı     2          Kısmı   Malzeme         Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ibate dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı teslim edileceği yer        :KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DEPOSU KIRŞEHİR KAMAN DEVLET
HASTANESİ DEPOSU
ç) Suresi teslim tarihi :Sözleşmen in imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Gerektiği durumda Başhekimlikler işe başlama
tarihinde değişiklik yapabilir.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
 1. İhalenin
 1. İhalenin son  teklif verme   saati        :21.07.2020 - 10:00
 2. İhale komisyonunun toplantı yeri ve tekliflerin açılacağı  adresi :KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞE (Nasuhdede Mahallesi ..Mustafa Atasoy Caddesi 472.sokak)
 1. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için  aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.         Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya  imza sirkülerine ilişkin bilgileri:
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri.
 2. Tüzel kişi  olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu  bilgilerin tamamının bir  Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya  bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter  tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler.
 1. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
 2. Şekil ve içeriği  idari Şartnamede belirlenen geçici teminat  bilgileri
4.1.5            ihale konusu alımın tamamı veya  bir kısmı alt  yüklenicilere yaptırılamaz
 1. Ekonomik ve mali yeterliğe  ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
 1. Mesleki  ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. Satış sonrası servis, baktın ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik şartnamede belirtilen belgeler.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.                İhaleye  sadece yerli  istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 7. ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak E KAP üzerinden ihale dokümanını  indirmeleri zorunludur
8.          Teklifler. EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan  sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar  ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir
9. İstekliler  tekliflerini  her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemleri için  teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif  birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.              Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
 2. Bu  ihalede  elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür
 4. Konsorsiyum   olarak ihaleye teklif verilemez
 5. Diğer hususlar:
Aşırı  düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale kanunun  38 inci maddesinde öngörülen açıklama  istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN NO:112

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku