RESMİ İLAN

KIRŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK RESTORAN KISMINA GIDA MALZEMELERİ ALIMI

KIRŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK RESTORAN KISMINA GIDA MALZEMELERİ ALIMI

Okunma: 1619

19 Kasım 2019 07:00
-A

+A

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİREVLERİ KIRŞEHİR POLİS MİSAFİREVİ

KIRŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK RESTORAN KISMINA GIDA MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/578093
 
1-İdarenin
a) Adresi : Mehmet Ali Altun KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862132830 -
c) Elektronik Posta Adresi : fatih.usta@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gıda Maddeleri ( 6 Kısım ) 1. Kısım Mini Roll Ekmek 2. Kısım Kırmızı Et - 2 Kalem 3. Kısım Yaş Sebze ve Meyve - 15 Kalem 4. Kısım Tavuk Eti - 2 Kalem 5. Kısım Doğal Kaynak Suyu - 2 Kalem 6. Kısım Kuru Gıda Malzemesi - 17 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırşehir Polisevi Şube Müdürlüğü / Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Ali Altun Bulv. No:4 Merkez/KIRŞEHİR
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 12 ay içerisinde idarenin ihtiyaçları doğrultusunda parça parça alınacaktır.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırşehir Polisevi Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 / Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Ali Altun Bulv. No:4 Merkez/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Kısım Mini Roll Ekmek, 2. Kısım Kırmızı Et, 3. Kısım Yaş Sebze ve Meyve ile 6. Kısım Kuru Gıda Malzemesi Alımına Teklif Verecek İstekliler;
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki ürünler için yüklenici firma muayene aşamasında muayene kabul komisyonuna ‘Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası’ nın aslını veya noter tasdikli örneğini sunacaktır. 
 İstekli firma bünyesinde çalıştırdığı gıda mühendisinin sigorta bildirgesi ve diplomasının noter tasdikli örneğini ihale aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.  
2. Kısım Kırmızı Et ve 4. Kısım Tavuk Eti Alımına Teklif Verecek İstekliler;
Üretici İse İşletme Onay Belgesini, Satıcı ise sunmuş olduğu İşletme Onay Belgesi ile Yetkili Bayilik veya Satıcılık Belgesini; 
Teklif ekinde sunacaklardır.
 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki ürünler için yüklenici firma her kalem üründe muayene aşamasında muayene kabul komisyonuna ‘Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikasının aslını veya noter tasdikli örneğini sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği / Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Ali Altun Bulv. No:4 Merkez/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 
                                                                                                                                                                          BASIN NO: 300

 

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku