RESMİ İLAN

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

15 Kasım 2019 07:01
-A

+A

İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
           1- İşletmemize ait toplam:13.264 dekar Kuru Tarım Arazi sahasında Mahsul (Ayçiçeği, Nohut, Mercimek, Kinoa ve Aspir) Üretimi için ihale ile kiraya verilecektir. İhale Açık Artırma Usulüyle yapılacaktır.
           2-İhale, 26.11.2019 SALI günü saat 14.00’de Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun bulunmadığı takdirde 03.12. 2019 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
           3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı aşağıya çıkarılmıştır.
Parti No Mevkii Parsel No Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%10) (TL)
1 Acı Göl-Kuru Ziraat Sahası 1 1.880 120,00 225.600,00 22.560,00.-
2 Çiğdeli Yolu Üzeri- Kuru Ziraat Sahası 17 4.042 120,00 485.040,00 48.504,00.-
3 Çiğdeli Yolu Üzeri- Kuru Ziraat Sahası 32 4.415 120,00 529.800,00 52.980,00.-
4 Üç kuyu Köyü Arazi Sınırı- Kuru Ziraat Sahası  
38
 
1.775
 
120,00
 
213,000,00
 
21.300,00.-
5 Üç kuyu Köyü Arazi Sınırı- Kuru Ziraat Sahası  
43
 
1.152
 
120,00
 
138.240,00
 
13.824,00.-
  13.264   1.591.680,00 159.168,00.-
 
          4- İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kanuni İkametgâh beyanı,
b) Geçici Teminat belgesi,
c)-Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
          d)-Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
e)-Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına dair alınmış belge vermeleri.
          5-Teminat olarak kabul edilecek kıymetler, aşağıda gösterilmiştir.
1-Tedavüldeki Türk parası,
2-Döviz, (İhale günündeki T. C. Merkez Bankası alış kuruna göre TL. Teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Türk lirasına çevrilmek kaydıyla.)
3-Banka teminat mektupları (Kesin Teminat Mektubu Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
4-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
   d)-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.
   e)- Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabımıza yatırarak dekontu İşletmeye İbraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 60 gün fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
          6- İhaleye ait şartname İşletmemizde ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir, bilgi alınabilir.
          7- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
 
                                                                                   MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
      ADRES
Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Yenidoğan Köyü Boztepe/KIRŞEHİR.                                         
Tlf:      0386-515 41 40 (3 hat)                                                      
 Faks : 0386- 515 41 44              
                                              
İLA N OLUNUR.                                                    
                       
BASIN NO:294
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku