RESMİ İLAN

İLAN KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  İLAN     KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

11 Haziran 2019 07:53
-A

+A

 

 
1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan  mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların  satış ve kiralama  ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği   ile kimlik fotokopisi veya  tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
8) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
11) Kiralanacak taşınmazlarda kira süresi 5 yıl olup,  ihale bedeli peşin ödeneceği gibi ¼ ‘dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden kati teminat, damga vergisi ve karar pulu bedeli alınacaktır.
 
 
İlan olunur.
 
 
 
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
      İletişim Numarası: 386 262 24 24
                                                                              SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR
 
Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi
(m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Kayabaşı Mahallesi - 2361 8 313,00 TAM Arsa İmarlı 62.600,00 15.650,00 2886 /45 24.06.2019 09:00
2 Karahıdır Köyü - 232 4 630,00     TAM Arsa İmarlı       11.400,00  2.850,00 2886/45 24.06.2019    09:15
3 Karahıdır Köyü - 232 5   776,00 TAM Arsa İmarlı 14.000,00 3.500,00 2886/45 24.06.2019 09:30
4 Karahıdır Köyü - 232 1   882,00 TAM Arsa İmarlı 16.000,00 4.000,00 2886/45 24.06.2019 09:45
5 Yağmurlu Armutlu Köyü - 103 40 8.561,81 TAM Tarla İmarsız 25.700,00 6.425,00 2886/45 24.06.2019. 10:00
6 Sevdiğin Köyü - 212 2 1.500,00     TAM       Hamtoprak İmarsız       30.000,00 7.500,00 2886/45 24.06.2019 10:15
7 Yağmurlu Armutlu Köyü - 127 4 14.688,83     TAM       Tarla İmarsız 44.100,00 11.025,00 2886/45 24.06.2019 10:30
8 Sevdiğin Köyü - 212      3    1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00 7.500,00 2886/45 24.06.2019 10:45
9 Yağmurlu Sayobası Köyü - 147 1 1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 24.06.2019 11:00
10 Sevdiğin Köyü - 212 7 2.181,74 TAM Hamtoprak İmarsız 48.000,00 12.000,00 2886/45 24.06.2019 11.15
11 Yağmurlu Sayobası Köyü - 146 2   1.000,00 TAM Arsa İmarsız       12.000,00 3.000,00 2886/45 24.06.2019  11:30
12 Sevdiğin Köyü - 181 3   1.482,53 TAM Hamtoprak         İmarsız 29.700,00 7.425,00 2886/45 24.06.2019  11:45
13 Yağmurlu Sayobası Köyü - 132 3   1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 24.06.2019  13:15
14 Özbağ Kasabası
Erevik(Örcün) mahallesi
- 579 1    4.628,22 TAM Arsa İmarlı 295.000,00     73.750,00 2886/45 24.06.2019 13:30
15 Yağmurlu Sayobası Köyü - 132 2    1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 24.06.2019 13:45
16 Sevdiğin Köyü - 214 2    1.400,00 TAM Hamtoprak İmarsız 28.000,00 7.000,00 2886/45 24.06.2019 14:00
17 Yağmurlu Sayobası Köyü - 146 1    1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00       3.000,00 2886/45 24.06.2019 14:15
18 Sevdiğin Köyü - 212 6   1.990,63 TAM Hamtoprak İmarsız 44.000,00    11.000,00 2886/45 24.06.2019 14:30
19 Yağmurlu Sayobası Köyü - 132 1   1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 24.06.2019 14:45
20 Sevdiğin Köyü - 213 6    1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00      7.500,00    2886/45 24.06.2019     15:00
21 Yeşiloba Köyü -   677    2.268,00 TAM Arsa        İmarsız 28.400,00 7.100,00 2886/45 24.06.2019      15:15
22 Toklumen Köyü - 130 1 476,07 TAM Arsa İmarlı 40.500,00  10.125,00 2886/45 24.06.2019 15:30
23 Toklumen Köyü - 130 2 563,61 TAM Arsa İmarlı 48.000,00  12.000,00 2886/45 24.06.2019 15:45
24 Toklumen Köyü - 130 3 426,06 TAM Arsa İmarlı 36.400,00    9.100,00 2886/45 24.06.2019 16:00
25 Toklumen Köyü - 170 6 553,26 TAM Arsa İmarlı 44.400,00  11.100,00 2886/45 24.06.2019 16:15
26 Toklumen Köyü - 170 7 503,67 TAM Arsa İmarlı 40.400,00 10.100,00 2886/45 24.06.2019 16:30
27 Toklumen Köyü - 171 7 490,57 TAM Arsa İmarlı 39.500,00    9.875,00 2886/45 25.06.2019 08:45
28 Toklumen Köyü - 171 8 485,96 TAM Arsa İmarlı 39.000,00    9.750,00 2886/45 25.06.2019 09:00
29 Toklumen Köyü - 171 9 494,96 TAM Arsa İmarlı 39.600,00    9.900,00 2886/45 25.06.2019 09:15
30 Toklumen Köyü - 172 1 514,02 TAM Arsa İmarlı 43.800,00  10.950,00 2886/45 25.06.2019 09:30
31 Toklumen Köyü - 172 5 505,20 TAM Arsa İmarlı 40.500,00  10.125,00 2886/45 25.06.2019 09:45
32 Toklumen Köyü - 186     18 534,74 TAM Arsa İmarlı 42.800,00  10.700,000 2886/45 25.06.2019 10:00
33 Toklumen Köyü - 191 6  547,54 TAM Arsa İmarlı 44.000,00  11.000,00 2886/45 25.06.2019 10:15
34 Toklumen Köyü - 191 7  549,49 TAM Arsa İmarlı 47.000,00 11.750,00 2886/45 25.06.2019 10:30
35 Toklumen Köyü - 196      6  458,42 TAM Arsa İmarlı 39.000,00    9.750,00 2886/45 25.06.2019 10:45
36 Toklumen Köyü - 332 2  588,12     TAM Arsa İmarlı 44.200,00  11.050,00 2886/45 25.06.2019 11:00
37 Toklumen Köyü - 332 3  605,72 TAM Arsa İmarlı 45.500,00   11.375,00 2886/45 25.06.2019 11:15
38 Toklumen Köyü - 335 1 647,03 TAM Arsa İmarlı 45.300,00   11.325,00 2886/45 25.06.2019 11:30
39 Toklumen Köyü - 335 2 738,97 TAM Arsa İmarlı 51.800,00   12.950,00 2886/45 25.06.2019 11:45
40 Toklumen Köyü - 335 3 529,95 TAM       Arsa İmarlı      37.500,00    9.3750,00 2886/45 25.06.2019. 13:15
41 Toklumen Köyü - 335 4 529,04 TAM Arsa İmarlı 37.100,00 9.275,00 2886/45 25.06.2019 13:30
42 Toklumen Köyü - 335 5 529,13 TAM Arsa İmarsız 38.000,00 9.500,00 2886/45 25.06.2019 13:45
43 Karalar Köyü - 129 1 1.085,90 TAM Arsa İmarsız 16.300,00 4.075,00 2886/45 25.06.2019 14:00
44 Karalar Köyü - 129 2 1.020,51 TAM Arsa İmarsız 15.400,00 3.850,00 2886/45 25.06.2019 14:15
45 Karalar Köyü - 129 3 1.156,70 TAM Arsa İmarsız 17.400,00 4.350,00 2886/45 25.06.2019 14:30
46 Karalar Köyü - 130 1 1.131,55 TAM Arsa İmarsız 17.000,00 4.250,00 2886/45 25.06.2019 14:45
47 Karalar Köyü - 130 2 1.200,27 TAM Arsa İmarsız 18.100,00 4.525,00 2886/45 25.06.2019 15:00
48 Karalar Köyü - 130 3 1.130,68 TAM Arsa İmarsız 17.000,00 4.250,00 2886/45 25.06.2019 15:15
49 Karalar Köyü - 130 5 1.212,10 TAM Arsa İmarsız 18.200,00 4.550,00 2886/45 25.06.2019 15:30
50 Karalar Köyü - 130 6 1.130,23 TAM Arsa İmarsız 17.000,00 4.250,00. 2886/45 15.06.2019 15:45
51 Karalar Köyü - 130 7 1.038,96 TAM Arsa İmarsız 15.600,00 3.900,00 2886/45 25.06.2019 16:00
52 Karalar Köyü - 130 8 1.188,19 TAM Arsa İmarsız 17.900,00 4.475,00 2886/45 25.06.2019 16:15
53 Karalar Köyü - 131 1 1.225,16 TAM Arsa İmarsız 18.400,00 4.600,00 2886/45 25.06.2019 16:30
54 Karalar Köyü - 131 2 1.097,92 TAM Arsa İmarsız 16.500,00 4.125,00 2886/45 25.06.2019 16:45
55 Karalar Köyü - 131 3 1.144,14 TAM Arsa İmarsız 17.200,00 4.300,00 2886/45 26.06.2019 08:45
56 Karalar Köyü -         - 131 4  384,16 TAM Arsa İmarsız 5.800,00 1.450,00 2886/45 26.06.2019 09:00
57 Karalar Köyü - 140 2 1.211,54 TAM Arsa İmarsız 18.200,00 4.550,00 2886/45 26.06.2019 09.15
58 Karalar Köyü - 140 3 1.030,95 TAM Arsa İmarsız 15.500,00 3.875,00 2886/45 26.06.2019 09:30
59 Karalar Köyü - 140 4 1.032,42 TAM Arsa İmarsız
 
15.500,00 3.875,00 2886/45 26.06.2019 09:45
            60 Karalar Köyü - 140 6 1.019,08 TAM Arsa İmarsız 15.300,00 3.825,00 2886/45 26.06.2019 10:00
61 Karalar Köyü - 140 7 1.045,37 TAM Arsa İmarsız 15.700,00 3.925,00 2886/45   26.06.2019      10:15
62 Karalar Köyü - 140 8 1.001,72 TAM Arsa İmarsız 15.100,00 3.775,00 2885/45    26.06.2019    10:30
63 Karalar Köyü - 140 9 1.030,22 TAM Arsa İmarsız 15.500,00 3.875,00 2886/45    26.06.2019   10:45
64 D.Kadirli Karşıyaka Köyü - - 657    478,00 TAM Arsa İmarsız 5.800,00 1.450,00 2886/45     26.06.2019   11:00
65 Yağmurlu kale Köyü - 101 9 12.249,83 TAM Tarla İmarsız 43.000,00 10.750,00 2886/45    26.06.2019    11:15
66 Yağmurlu kale Köyü -  108    29 4.048,58 TAM Tarla İmarsız 13.200,00 3.300,00 2886/45      26.06.2019   11:30
67 Yağmurlu kale Köyü - 111 3 10.521,52 TAM Tarla İmarsız 34.200,00 8.550,00 2886/45      26.06.2019   11:45
68 Yağmurlu kale Köyü - 117 20 14.596,11 TAM Tarla İmarsız 51.100,00 12.775,00 2886/45 26.06.2019  13:15
69 Homurlu Beşler Köyü - - 337 3.100,00 TAM Tarla İmarsız 9.000,00 2.250,00 2886/45 26.06.2019  13:30
70 Homurlu Beşler Köyü - - 348 1.400,00 TAM Ham toprak İmarsız 16.800,00 4.200,00 2886/45 26.06.2019  13:45
71 Homurlu Beşler Köyü - - 349 1.800,00 TAM Ham toprak İmarsız 21.600,00 5.400,00 2886/45 26.06.2019  14:00
72 Karahıdır Köyü - 124 1     751,00 TAM Arsa İmarlı 13.550,00 3.387,50 2886/45 26.06.2019  14:15
73 Karahıdır Köyü - 124 2     600,00 TAM Arsa İmarlı 10.800,00 2.700,00 2886/45 26.06.2019  14:30
74 Karahıdır Köyü - 124 3     599,00 TAM Arsa İmarlı 10.800,00 2.700,00 2886/45 26.06.2019  14:45
75 Karahıdır Köyü - 124 4    598,00 TAM Arsa İmarlı 10.800,00 2.700,00 2886/45 26.06.2019  15:00
76 Karahıdır Köyü - 124 5    713,00 TAM Arsa İmarlı 12.850,00 3.212,50 2886/45 26.06.2019 1 5:15
77 Yağmurlu Armutlu Köyü - 127 30 8.372,82 TAM Tarla İmarsız 25.200,00 6.300,00 2886/45     26.06.2019                    15:30  
78 Sevdiğin Köyü - 213 5 1.249,01 TAM Hamtoprak İmarsız 25.000,00 6.250,00 2886/45 26.06.2019 15:45  
79 S.Küçükboğaz Köyü - 102 220 7.409,41 TAM Tarla İmarsız 16.700,00 4.175,00 2886/45 26.06.2019 16:00  
80 Sevdiğin Köyü - 192 3 1.106,40 TAM Hamtoprak İmarsız 25.450,00 6.362,50 2886/45 26.06.2019 16:15  
81 Yağmurlu Sayobası Köyü - 132 4 1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 26.06.2019 16:30  
82 Sevdiğin Köyü - 181 5 1.066,17 TAM Hamtoprak İmarsız 21.325,00 5.331,25 2886/45 26.06.2019 16:45  
83 Yağmurlu Sayobası Köyü - 147 3 1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 27.06.2019 08:45  
84 Sevdiğin Köyü - 181 4 2.336,45 TAM Hamtoprak İmarsız 46.750,00 11.687,50 2886/45 27.06.2019 09:00  
85 Yağmurlu Sayobası Köyü - 142 4 1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 27.06.2019 09:15  
86 Sevdiğin Köyü - 192 5 1.000,00 TAM Hamtoprak İmarsız 22.000,00 5.500,00 2886/45 27.06.2019 09:30  
87 Yağmurlu Sayobası Köyü - 147 4 1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000;00 2886/45 27.06.2019 09:45  
88 Sevdiğin Köyü - 192 4 1.000,00 TAM Hamtoprak İmarsız 22.000,00 5.500,00 2886/45 27.06.2019 10:00  
89 Yağmurlu Sayobası Köyü - 147 2 1.000,00 TAM Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 27.06.2019 10:15  
90 Sevdiğin Köyü - 214 1 2.000,00 TAM Hamtoprak İmarsız 40.000,00 10.000,00 2886/45 27.06.2019 10:30  
91 Sevdiğin Köyü - 214 3 2.000,00 TAM Hamtoprak İmarsız 40.000,00 10.000,00 2886/45 27.06.2019 10:45  
92 Sevdiğin Köyü - 181 2 1.058,31 TAM Hamtoprak İmarsız 21.200,00 5.300,00 2886/45 27.06.2019 11:00  
93 Sevdiğin Köyü - 213 4 1.067,30 TAM Hamtoprak İmarsız 21.350,00 5.337,50 2886/45 27.06.2019 11:15  
94 Sevdiğin Köyü - 181 6   865,24 TAM Hamtoprak İmarsız 17.320,00 4.330,00 2886/45 27.06.2019 11:30  
95 Sevdiğin Köyü - 212 1 1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00 7.500,00 2886/45 27.06.2019 11:45  
96 Sevdiğin Köyü - 212 4 1.465,28 TAM Hamtoprak         İmarsız      29.310,00 7.327,50 2886/45 27.06.2019 13:15
97 Sevdiğin Köyü - 212 5 1.484,30 TAM Hamtoprak İmarsız 29.700,00 7.425,00 2886/45 27.06.2019 13:30
98 Sevdiğin Köyü - 193 4 1.200,00 TAM Hamtoprak İmarsız 25.200,00 6.300,00 2886/45 27.06.2019 13:45
99 Sevdiğin Köyü - 194 11 1.285,00 TAM Hamtoprak İmarsız 27.000,00 6.750,00 2886/45 27.06.2019 14.00
100 Sevdiğin Köyü - 201 2  956,00 TAM Hamtoprak İmarsız 20.100,00 5.025,00 2886/45 27.06.2019 14:15
101 Sevdiğin Köyü - 213 1 1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00 7.500,00 2886/45 27.06.2019 14:30
102 Sevdiğin Köyü - 213 2 1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00 7.500,00 2886/45 27.06.2019 14:45
103 Sevdiğin Köyü - 213 3 1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00 7.500,00 2886/45 27.06.2019 15:00
104 Sevdiğin Köyü - 213 7 1.500,00 TAM Hamtoprak İmarsız 30.000,00 7.500,00 2886/45 27.06.2019 15:15
105 Karalar Köyü - 130 4 1.167,98 TAM Arsa İmarsız 17.600,00 4.400,00 2886/45 27.06.2019 15:30
106 Karalar Köyü - 140 5 1.000,21 TAM Arsa İmarsız 15.100,00 3.775,00 2886/45 27.06.2019 15:45
107 Kalankaldı Köyü - 125    2  700,00    TAM Hamtoprak İmarsız 10.400,00 2.600,00 2886/45  
27.06.2019
16:00
108 Karaboğaz Köyü - 154 2 2.228,51 TAM Hamtoprak İmarsız 28.000,00 7.000,00 2886/45 27.06.2019 16:15
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR
 
Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi
(m2)
Cinsi Kiralama
Amacı
Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Çayağzı Köyü - 251 1 3.900,02 TAM Arsa Tarımsal amaçlı 1.000,00    250,00 2886 /45 28.06.2019 09:00
2 Çayağzı Köyü - 251 2 5.993,39     TAM Arsa Tarımsal amaçlı       1.540,00    385,00 2886/45 28.06.2019   09:15
3 Çayağzı Köyü - 251 3 5.985,98    TAM Arsa Tarımsal amaçlı       1.540,00    385,00 2886/45 28.06.2019    09:30
4 Çayağzı Köyü - 251 4 6.112,70     TAM Arsa Tarımsal amaçlı        1.600,00     400,00 2886/45 28.06.2019   09:45
5 Çayağzı Köyü - 251 5 6.139,25     TAM Arsa Tarımsal amaçlı        1.600,00     400,00 2886/45 28.06.2019   10:00
6 Çayağzı Köyü - 251 6 5.391,80     TAM Arsa Tarımsal amaçlı        1.400,00     350,00 2886/45 28.06.2019  10:15
7 Çayağzı Köyü - 251 7 5.466,12 TAM Arsa Tarımsal amaçlı        1.400,00     400,00 2886/45 28.06.2019  10:30
8 Çayağzı Köyü - 251 8 5.323,66 TAM Arsa Tarımsal amaçlı       1.360,00    340,00 2886/45 28.06.2019  10:45
9 Çayağzı Köyü - 251 9 5.552,79 TAM Arsa Tarımsal amaçlı       1.420,00   355,00 2886/45 28.06.2019  11:00
10 Çayağzı Köyü - 251 10 6.134,40 TAM Arsa Tarımsal amaçlı      1.600,00   400,00 2886/45 28.06.2019 11:15
11 Çayağzı Köyü - 251 11 6.124,58 TAM Arsa Tarımsal amaçlı      1.600,00    400,00 2886/45 2806.2019 11:30
12 Çayağzı Köyü - - 251 12 4.896,84 TAM Arsa Tarımsal amaçlı      1.260,00    315,00 2886/45 28.06.2019 11.45
13 Çayağzı Köyü - 251 13 5.055,04 TAM Arsa Tarımsal amaçlı       1.300,00    325,00 2886/45 28.06.2019 14:00
14 Çayağzı Köyü - 252 7 5.444,72  TAM Arsa Tarımsal amaçlı     1.400,00     350,00 2886/45 28.06.2019 14:15
15 Çayağzı Köyü - 252 8 5.045,81 TAM Arsa Tarımsal amaçlı     1.300,00     325,00 288/45 28.06.2019 14:30
16 Çayağzı Köyü - 252 9 5.035,82 TAM Arsa Tarımsal amaçlı      1.300,00     325,00 2886/45 28.06.2019 14:45
17 Çayağzı Köyü - 252 10 5.995,01 TAM Arsa Tarımsal amaçlı   1.540,00   385,00  2886/45 28.06.2019 15:00
18 Çayağzı Köyü - 252 11 5.995,01  TAM Arsa Tarımsal amaçlı   1.540,00    385,00 2886/45 28.06.2019 15:15
19 Çayağzı Köyü - 252 12 5.990,86 TAM Arsa Tarımsal amaçlı   1.540,00    385,00 2886/45 28.06.2019 15:30
20 Çayağzı Köyü - 252 13 5.895,10 TAM Arsa Tarımsal amaçlı   1.520,00   380,00 2886/45 28.06.2019 15:45
21 Çayağzı Köyü - 252 14 5.048,07 TAM Arsa Tarımsal amaçlı   1.300,00    325,00 2886/45 28.06.2019 16:00
22 Çayağzı Köyü - 252 15 5.045,80 TAM Arsa Tarımsal amaçlı    1.300,00    325,00 2886/45 28.06.2019 16:15
23 Çayağzı Köyü - 252 16 5.291,00 TAM Arsa Tarımsal amaçlı    1.360,00    340,00 2886/45 28.06.2019 16:30
 
BASIN NO:113
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku