RESMİ İLAN

HEPA FİLTRE KUTULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HEPA FİLTRE KUTULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma: 2982

23 Mart 2020 06:25
-A

+A

HEPA FİLTRE KUTULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası      :              2020/136369
1-İdarenin
a) Adresi             :              NASUHDEDE MAH. MUSTAFA ATASOY CAD. 472. SOK. ESKİ SSK HASTANESİ YERİ 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası       :              3862125036/2128237 - 3862134455
c) Elektronik Posta Adresi           :              kirsehir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            :             
HEPA FİLTRE KUTULARININ DEĞİŞİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :              KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
c) Teslim tarihi  :              Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde filtrelerin montajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir. Başhekimliğimiz yüklenicilerin teslim edeceği mal/malzemeler ile ilgili olarak; teslim programın değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               :              Nasuhdede Mahallesi Mustafa Atasoy Caddesi 472. Sokak Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati              :              01.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünler için ihale saatine kadar en az bir numune hastanemiz Ayniyat tüketim deposuna numune teslim formu ile orijinal ambalajında, üzerinde ihale sıra no, firma adı, markası, okunaklı silinmeyecek şekilde belirtilerek teslim edilecektir.
Ürünler için ihale dosyasına Katalog veya broşür konulacak.
Numunesini teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale sonucunda idaremize teslim edilen numuneye ait teklifi "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif" olarak değerlendirilmeyen ve ihale süreci tamamlandığında numune konusu kalemle/kalemlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmeyen malzemelerin numuneleri, bahsi geçen kalemle ilgili "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" istekliyle sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numune sahibi firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 10 (On) günlük süre sonrasında yapılacak numune iade istemi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan firmaların ilgili kaleme/kalemlere ait numuneleri sözleşme süresi tamamlanana kadar idaremizde muhafaza edilecektir. Sözleşme süresi tamamlanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numuneler firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 10 (on) günlük süre sonrasında yapılacak numune iade istemi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Numune Teslim Tutanağı için eksiksiz olarak doldurulacaktır. İlgili depoya malzeme teslim edilecektir. Bu formun bir nüshası imzalı şekilde ihale dosyasına konulacaktır.
İstekliler teklif ettikleri mal/malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif vererek kabul ve taahhüt etmektedirler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN NO:59

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku