RESMİ İLAN

2 GRUP LABORATUVAR MALZEME ALIMI KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 GRUP LABORATUVAR MALZEME ALIMI KIRŞEHİR İL SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜ

16 Ekim 2019 07:05
-A

+A

2 GRUP LABORATUVAR MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu  İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası                             :2019/504399
1-İdarenin
a)Adresi                                                  :AHİEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD.2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b)Telefon ve faks numarası                    :3862128050-3862128070
c)Elektronik Posta Adresi                       :kirsehir@saglik.gov.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)                                         
2-İhale konusu malın                                               
 a) Niteliği, türü ve miktarı                       :2 GRUP LABORATUVAR MALZEME ALIMI   
                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
                                                                dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                                           :KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
c)Teslim tarihi                                         :Partiler halinde teslim edilecektir. İlk parti Kitler ve cihazlar sözleşmeden
                                                                itibaren 20  (yirmi) gün    
                                                               içerisinde hastane hostuna bağlı çalışır durumda teslim edilecektir. 
                                                                Diğer partiler   hastanenin yazılı  talebi doğrultusunda en geç
                                                               15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                                     :Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi
b)Tarihi ve saati                                      :07.1 1.2019 - 10:00
 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Firmalar tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamına giren malzemeler için Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belge, firma kayıt belgesi bayilik ise ubb kayıt belgesi verilmesi zorunludur.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde ,bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren döküman:
Teklif edilen kit ve cihazların orijinal kataloglan teslim edilecek. Ayrıca firma teknik şartnameye uygun olduğuna dair cevabını ihale dosyasından verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9). İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat ;özleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 Tinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede ekektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
     BASIN NO:261
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku