RESMİ İLAN

16000 KİLOGRAM DÖKME LPG ( PROPAN) KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

16000 KİLOGRAM DÖKME LPG ( PROPAN) KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Eylül 2019 07:25
-A

+A

 

16000 Kilogram Dökme Lpg ( Propan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü le hale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası           : 2019/452776
1- İdarenin
a)Adres                : NASUHDEDE MAH. KİLLİK CADDESİ NO:2 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b)Telefon ve faks numarası : 3862131160 - 3862135036
c9Elektronik Posta Adres    : kirsehir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
     adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı     : 16000 KG DÖKME LİKİT PETROL GAZI (PROPAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde bulunan dar şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri   : Akpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Boztepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükler
c)Teslim tarihleri : Teknilk şartnamenin 5.2. ve 5.3. maddeler doğrultusunda, LPG.nin tanktaki stok durumu
azaldıkça sözleşme süresince İdare tarafından yapılacak taleplerle peyderpey getirilerek stok tankına yüklenici tarafından boşaltılacaktır.
3-  İhalenin
a)Yapılacağı yer   : Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
b)Tarihi ve saati   : 03.10.2019 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler le yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, hale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan 5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”da belirtilen dağıtıcı lisansına veya bayilik lisansına sahip olacak, bu belgenin aslını veya aslı aynıdır tasdikli suretini teklif ile birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküler;
4.1.2.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 İdare tarafından meslek ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeler zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yenice Mahallesi M. Çetin Bozkurt Caddesi No:1 Kırşehir/ Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif etikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden ibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak haleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın No: 234

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku